Annelies Veerhuis remedial teacher
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij remedial teacher
Annelies Veerhuis, opdrachtnemer, diensten van welke aard dan ook aan haar opdrachtgever levert.

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door ondertekening van het
aanmeldingsformulier. Door ondertekening verklaart de opdrachtgever de algemene voorwaarden te
kennen en te accepteren.

De door de opdrachtnemer opgegeven tarieven voor haar dienstverlening zijn, tenzij anders opgegeven,
exclusief BTW. Het van toepassing zijnde BTW tarief is in beginsel 0% tenzij van overheidswege anders
wordt bepaald.

Opdrachtgever ontvangt maandelijks een factuur waar de gegeven lessen bij staan vermeld. De betaling
dient 14 dagen na het versturen van de factuur op de door de opdrachtnemer vermelde bankrekening te staan.
Eventuele administratiekosten van herinneringen en incasso worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Bij annulering van de leerlingbegeleiding dient de opdrachtgever ten minste 1 werkdag van te voren
telefonisch af te zeggen. Bij latere annulering of verzuim is 100% van de overeengekomen vergoeding
voor de leerlingbegeleiding verschuldigd.

Bij ziekte of onvoorziene omstandigheden zullen opdrachtnemer en opdrachtgever zich gezamenlijk inspannen
de afgesproken leerlingbegeleiding zo spoedig mogelijk in te halen op een gezamenlijk overeen te komen datum.

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit
overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
te Utrecht.